Databáze zkratek, pseudonymů a šifer autorů píšících o filmech

O projektu

Národní filmový archiv vytváří od roku 2011 databázi pseudonymů, zkratek a šifer, které se nacházejí ve filmových, divadelních, literárních, obecně kulturních časopisech i denním tisku. Databáze obsahuje celá jména, zkratky, šifry a pseudonymy autorů píšících (nejen) o českém filmu. Naší snahou je obsáhnout časové období od počátků kinematografie až po současnost.

Cílovou skupinou uživatelů jsou všichni, kteří ve své práci citují bibliografické zdroje, kde není jasné autorství (studenti, odborná veřejnost).

Databáze obsahuje tři navzájem propojené části:

ŠIFRY (šifry, zkratky, pseudonymy, celá jména nebo jiné podoby jmen ve tvaru, pod kterým byly články podepsány)

AUTOŘI (každý autor má vazbu na jeden nebo více podpisů, pod kterým(i) publikoval v jednom nebo více periodicích)

PERIODIKA (seznam periodik, ve kterých autoři publikovali a ze kterých se čerpalo při budování databáze)

Navazujeme na významné dílo Jaroslava Vopravila Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře: anagramů, kryptogramů, značek, jmen původních, přijatých, dvojitých, polatinštělých atd. vydané v roce 1973 (Praha : SPN). Řadu informací jsme pro účely této databáze čerpali právě z tohoto zdroje, ale Jaroslav Vopravil nezahrnul do seznamu zkoumaných periodik časopisy filmové, v tomto smyslu tedy jeho záběr rozšiřujeme o další obor. Vzhledem k utilitární povaze naší databáze zde nebudeme sestupovat do hlubin tématu skrytého autorství ani z hlediska teoretického, ani z hlediska historického. Případné zájemce odkazujeme na obsáhlou autorovu předmluvu ve Vopravilově slovníku (s. 7–27) a na předmluvy a úvod jeho respektovaného předchůdce, vrchního bibliotékáře Národního muzea Antonína Dolenského obsažené ve čtvrtém vydání jeho díla Slovník pseudonymů a kryptonymů v československé literatuře (Praha : nákladem vlastním 1934, s. V–XXX); v obou případech nechybí dobový soupis domácí i světové odborné literatury k tématu.

Základ naší „filmové“ databáze se zrodil jako vedlejší produkt dlouholetého týmového projektu pracovníků Národního filmového archivu Český hraný film / Czech Feature Film I–VI (Praha : NFA 1995–2010). Důkladný průzkum všech dochovaných filmových periodik i periodik dalších oborů se tedy týkal recepce českých filmů, dobové i novodobé. Filmová periodika byla pročítána podrobně stránku po stránce, při excerpci ostatních periodik jsme se kromě bibliografické kartotéky článků Knihovny NFA a sbírky separátů z periodik KNFA opírali o Bibliografický katalog Národní knihovny, vydávaný v letech 1953 až 1990. Při budování této databáze původní omezení na český film padlo a další bibliografický průzkum periodik se tedy týká již veškerého psaní v českém jazyce s filmovou tematikou a původně již zpracovaná periodika jsou tak zkoumána znovu. Databáze je průběžně doplňována, ale nelze předpokládat, že někdy může dospět k pomyslnému cíli. Nikdy nebudou všechny šifry či pseudonymy identifikovány, nikdy nebudou v úplnosti ani dohledány a nikdy se také nezastaví čas, aby přestaly přibývat nové a nové. To jsou přirozené limity každé obdobné databáze. Pokud uživatel nenalezne jméno hledaného autora, znamená to, že jej dosavadní průzkum periodik prozatím nepodchytil nebo že dotyčný o filmu vůbec nepsal.

V případě šifer evidujeme i ty nejjemnější detaily, jako jsou diviz či pomlčka před i za jménem, s mezerou či bez mezery, s tečkou či bez tečky za šifrou. V šifrách plně respektujeme psaní velkých a malých písmen. Identifikace autorů je křížově prověřována komparací s dalšími výskyty šifry a zůstane-li skutečně nad některým jménem pochybnost, dáváme ji najevo poznámkou Pravděpodobný autor za daným jménem.

Budování této databáze je nekonečný proces s možností průběžných doplňků a oprav. Proto uvítáme od jejích uživatelů jakékoliv podněty, připomínky a samozřejmě nově dohledané šifry s jejich autory. Manuál k databázi je k dispozici ve formátu pdf.

Autoři projektu: Soňa Weigertová, doc. PhDr. Ivan Klimeš, Mgr. Pavla Janásková

Databázi doplňuje a aktualizuje: Soňa Weigertová (sona.weigertova@nfa.cz)

Tato specializovaná veřejná databáze vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.